Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
40   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
41   Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen Honkala -kiinteistön alueelle, 734-750-1-236
42 Toiminta ja talous 29.2.2020, rakennus- ja ympäristölautakunta
43   Rakennus- ja ympäristölautakunnan menojen hyväksyjät vuodelle 2020
44 Lausunto ehdotuksesta Salon kaupungin hankintapoliittiseksi ohjelmaksi
45   Lausunto Salon itäisen kehätien kt 52 parannushankkeen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta
46   Lausunto Turun hallinto-oikeudelle valitukseen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 22.1.2020 § 6, oikaisuvaatimukseen annettu päätös rakennuslupapäätöksestä 2019-631, 734-639-1-13
47 Lausunto Lounais-Suomen aluehallintovirastolle kanteluasiaan rakennusvalvonnan toiminnasta hulevesiasiassa (Lausuntopyyntö, asia 816-2020)
48 Hulevesien johtaminen kiinteistöllä Pellonpää 734-704-1-6, Porvarinpolku 5
49   Ajoneuvojen pesu ja pesuvesien johtaminen kiinteistöllä Kivikari 734-704-1-152
50   Lausunto AVI:lle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Korvenmäen jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta sekä toiminnan aloittamisluvasta
51   Lausunto Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöstä ja Ohjelma 2030 -luonnoksesta
52 Salon ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä
53   Toimenpidevaatimus luvattoman laajennuksen poistamiseksi, kiinteistö 734-768-3-86, Kisko
54   Oikaisuvaatimukset rakennuslupiin 2019-508, 2019-509 ja 2019-510, osoitteessa Vaskiontie 749
55 Melumittausasian vaihe Märynummen tuulivoimaloiden lähellä (Toimenpidepyyntöasia 559-2015)
56   Ympäristölupa, Salon Hyötykäyttö Oy, jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, 734-29-13-1
57   Oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen 22.1.2020 § 12, saapunut kirjelmä Perniön Kirkonkylän alueen viemäriverkoston hajupäästöistä. Salassapidon peruste: JulkL 24 § 1 momentti 25 kohta. (Toimenpidepyyntöasia 3077-2019)
58 Oikaisuvaatimus päätökseen koskien viemärien sijoitusoikeutta (Asia 3256-2019)
59   Halikon Rautavalu Oy:lle asetetun hallintopakon purkaminen valuhiekan toimittamisesta luvan omaavaan paikkaan 734-460-1-105
60   Maa-aineslupavalvonta, jälkihoidon hyväksyminen ja vakuuden vapauttaminen, Nummela 734-717-1-67
61   Maa-aineslupa, luvan siirtäminen ja velvoitteista vapautuminen, Sorarinne I, 734-768-1-167, lupa 6-2010
62   Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös, kantelu Salon kaupungin menettelystä rakennushankkeissa osoitteessa Horninkatu 9, Torikatu 1 (Asia 2206-2019)
63 Saapunut päätös höyrytupakan myyntiasiassa (Valvonta-asia 793-2019)
64   Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II-vaihe
65   Lausunto osayleiskaavan muutoksesta, Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla
66   Lausunto osayleiskaavan muutoksesta, Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi
67   Viranhaltijapäätökset
68   Tiedoksi tulleet

Osallistuja Tehtävä
Hellsberg Ralf puheenjohtaja
Alanko Kaarlo 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Tapio jäsen
Asikainen Esa jäsen
Fontell Matti jäsen
Kuisma Seppo jäsen
Lautiala Arja jäsen
Lindholm Sanna jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Pihakivi Sanna jäsen
Puopolo Saija-Reetta jäsen
Rahikkala Virpi jäsen
Sundberg Inkeri jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Järvinen Ari varajäsen
Tekkala Kalle kaupunginhallituksen edustaja
Kalintiv Daniel nuorisovaltuuston edustaja
Mäkelä Antti kaupunginlakimies
Suutari Riitta asiantuntija
Veck Heidi asiantuntija
Ranki Janne esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 22.4.2020 alkaen.